Mirosław Wysocki

Liczba odwiedzających: 4264
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wyszkowianin od urodzenia. Ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Magister administracji publicznej. Wcześniej pracował w Powiatowej Komendzie Policji w Wyszkowie, a od 2009 roku był Komendantem Straży Miejskiej w Wyszkowie. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwóch córek. Uprawia strzelectwo sportowe, sporty motorowodne, wędkarstwo.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska odpowiada za wykonywanie zadań z zakresu ochrony przyrody, określonych w ustawie o ochronie przyrody, w tym w szczególności: 

- udział w spotkaniach dotyczących planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000,
- przygotowywanie wniosków o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na wykonanie czynności zakazanych wobec gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową, w związku z planowaną inwestycją,
- przygotowywanie formularzy do wniosków o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko,
- przygotowywanie wniosków o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000,
- prowadzenie postępowań w zakresie usunięcia drzew z terenu nieruchomości,
- uzyskiwanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów zlokalizowanych na terenie stanowiącym własność gminy(z wyłączeniem pasa drogowego, terenu zajętego zadaniem inwestycyjnym),
- prowadzenie postępowań w zakresie wymierzania administracyjnej kary pieniężnej za niszczenie zieleni,
- nadzór nad utrzymaniem i pielęgnacja drzew stanowiących pomniki przyrody.


Kontakt:
tel.: 29 743 77 97
e-mail: miroslaw.wysocki@wyszkow.pl