Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych działek położonych przy ulicach Łącznej i Serwerowej – etap I.

Liczba odwiedzających: 171
Zam: 13.03.2024 r., godz. 09.7

OGŁOSZENIE


 o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych działek położonych przy ulicach Łącznej i Serwerowej – etap I. 


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r.,  poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wyszkowie uchwały  Nr LXVI/738/24 z dnia 15 lutego 2024r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych działek położonych przy ulicach Łącznej i Serwerowej – etap I. Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 131,  w godzinach od 8:00-16:00. 
  
                                          


           


Burmistrz Wyszkowa                  


Grzegorz Nowosielski