Dzierżawa nieruchomości (ul. Wąska)

Liczba odwiedzających: 470
Zam. 10.02.2023r., godz. 08:52

Wyszków, dn. 08.02.2023r.


 


BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na dzierżawę następujących nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wyszków:  1. część działki nr 5897/17 o pow. 12 m2  położonej w Wyszkowie przy ul. Wąskiej (zgodnie z załącznikiem graficznym – obszar A),

  2. część działki nr 5897/17 o pow. 12 m2  położonej w Wyszkowie przy ul. Wąskiej (zgodnie   z załącznikiem graficznym – obszar C),

  3. część działki nr 5897/17 o pow. 12 m2  położonej w Wyszkowie przy ul. Wąskiej (zgodnie   z załącznikiem graficznym – obszar D),


z przeznaczeniem pod usytuowanie garażu typu „blaszak” - wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 100,00 zł netto miesięcznie (wadium 30,00zł), okres dzierżawy na czas określony od dnia 01.03.2023r. do dnia 28.02.2026r.


Uwaga: Naniesienia znajdujące się na działce nie są własnością gminy i nie  są przedmiotem przetargu. Zostaną one usunięte przez dotychczasowego dzierżawcę w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu  28 lutego 2023r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144 A).


Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kwocie podanej w nawiasie, z adnotacją: „Przetarg w dniu 28.02.2023r. ul. Wąska, obszar ..... ”, najpóźniej do dnia 22 lutego 2023r.  na  rachunek   19 8931 0003 0002 2233 2029 0007.


Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości. W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków.


Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. podatek od nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na dzierżawionym terenie, ewentualnym ubezpieczeniem nieruchomości.


Gmina Wyszków zastrzega sobie prawo zmiany decyzji w zakresie wskazania wyglądu naniesienia na dzierżawionym terenie.


Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój 125) tel. (29) 743 77 17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl.                                                                                             


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski


Dzierżawa_10_02_2023.jpg (239 KB)