Dzierżawa nieruchomości (ul. Wąska)

Liczba odwiedzających: 244
Zam. 22.12.2022r.

Wyszków, dn. 21.12.2022r.


 


BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


 


na dzierżawę części działki nr 4802/1 o powierzchni 26m2 położonej w Wyszkowie przy ul. Wąskiej z przeznaczeniem pod ustawienie zadaszonego stojaka rowerowego do ekspozycji rowerów.  Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 200,00 zł netto miesięcznie (wadium 40,00zł), okres dzierżawy na czas określony  od dnia 10.01.2023r. do dnia 09.01.2026r.


Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu  12 stycznia 2023r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144 A).


Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kwocie podanej w nawiasie, z adnotacją: „Przetarg w dniu 12.01.2023r. ul. Wąska”, najpóźniej do dnia           5 stycznia 2023r. na rachunek 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007.


Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości. W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków.


Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. podatek od nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na dzierżawionym terenie, ewentualnym ubezpieczeniem nieruchomości.


Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój 125) tel. (29) 743 77 17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl.


                                                                                              


 


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski