Dzierżawa nieruchomości (Wyszków, ul. Białostocka)

Liczba odwiedzających: 296
Zam. 08.11.2022r., godz. 14:52

Wyszków, dn. 08.11.2022r.


BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na dzierżawę części działki nr 4307/1 o powierzchni 72m2 położonej w Wyszkowie przy ul. Białostockiej z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zielenią.  Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 100,00 zł netto miesięcznie (wadium 35,00zł), okres dzierżawy na czas określony od dnia 01.12.2022r. do dnia 30.11.2025r.


Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 28 listopada 2022r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144 A).


Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kwocie podanej w nawiasie, z adnotacją: „Przetarg w dniu 28.11.2022r. ul. Białostocka”, najpóźniej do dnia 22  listopada 2022r. na rachunek 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007.


Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości. W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków.


Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. podatek od nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na dzierżawionym terenie, ewentualnym ubezpieczeniem nieruchomości.


Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój 125) tel. (29) 743 77 17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl.                                                                                                                                      


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski