Dzierżawa nieruchomości (Wyszków, ul. Zakolejowa)

Liczba odwiedzających: 297

Wyszków, dn. 26.10.2022r.


 


BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA


PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


 


na dzierżawę części działki nr 3000/92 o powierzchni 50 m2 położonej w Wyszkowie przy  ul. Zakolejowej z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zielenią.  Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 100,00 zł netto miesięcznie (wadium 35,00zł), okres dzierżawy na czas określony  od dnia 10.11.2022r. do dnia 31.10.2025r.


Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 9 listopada 2022r. o godz. 13.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144 A).


Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kwocie podanej w nawiasie, z adnotacją: „Przetarg w dniu 09.11.2022r. ul. Zakolejowa”, najpóźniej do dnia 7  listopada 2022r. na rachunek 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007.


Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości. W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków.


Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. podatek od nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na dzierżawionym terenie, ewentualnym ubezpieczeniem nieruchomości.


Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój 125) tel. (29) 743 77 17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl.


                                                                                              


                                                                                                                                             


                                                                                                                                  


                                                                                              Z up. Burmistrza


Aneta Kowalewska


Z-ca Burmistrza