OGŁOSZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych działek położonych przy ulicach: Na Skarpie, Pułtuskiej, Wspólnej, Leśnej, Towarowej, Słonecznej oraz Letniskowej – etap I

Liczba odwiedzających: 499
Zam. 03.10.2022r., godz. 10:05

OGŁOSZENIE


o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych działek położonych przy ulicach: Na Skarpie, Pułtuskiej, Wspólnej, Leśnej, Towarowej, Słonecznej oraz Letniskowej – etap I.


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 1029) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wyszkowie Uchwały XLIX/561/22 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych działek położonych przy ulicach: Na Skarpie, Pułtuskiej, Wspólnej, Leśnej, Towarowej, Słonecznej oraz Letniskowej – etap I.


Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 131,  w godzinach od 8ºº-16ºº. 


  


                                          


 


BURMISTRZ WYSZKOWA
GRZEGORZ NOWOSIELSKI