Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranego terenu położonego w miejscowości Natalin.

Liczba odwiedzających: 489
Zam. 04.08.2022r., godz. 10:54

Burmistrz Wyszkowa
województwo mazowieckie


Ogłoszenie


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranego terenu położonego w miejscowości Natalin.


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr XLVII/521/22 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia  9 czerwca 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranego terenu położonego w miejscowości Natalin.


Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące PLANU.


Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków w terminie od dnia 08.08.2022r. do dnia 30.08.2022r.


Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Wyszkowa.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 oraz w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranego terenu położonego miejscowości Natalin.


Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, pok. 131 w godzinach: od 10.00 do 14.00 i składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.


Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków w terminie od dnia 08.08.2022r. do dnia 30.08.2022r.


Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Wyszkowa.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Szczegółowy zakres opracowania projektu planu przedstawia załącznik graficzny do uchwały 
Nr XLVII/521/22 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia  9 czerwca 2022r. dostępny na stronie internetowej Rady Miejskiej w Wyszkowie link: 


http://wyszkow.esesja.pl/zalaczniki/184863/uchwalaxlvii52122_1794591.pdf


Zasadność przystąpienia do sporządzenia planu zawiera dział VI analizy do niniejszej uchwały link: http://wyszkow.esesja.pl/zalaczniki/184863/analiza-do-planu_1767875.pdf


Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.


 


 


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski