Dzierżawa nieruchomości (ul. Szpitalna)

Liczba odwiedzających: 388
Zam. 19.07.2022r., godz. 08:34

Wyszków, dn. 18.07.2022r.


 


BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


 


na dzierżawę części działki nr 5786/2 o powierzchni 365m2 położonej w Wyszkowie przy ul. Szpitalnej z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zielenią.  Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 182,50 zł netto miesięcznie (wadium 35,00zł), okres dzierżawy na czas określony od dnia 04.08.2022r. do dnia 03.08.2023r.


Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2022r. o godz. 13.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144 A).


Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kwocie podanej w nawiasie, z adnotacją: „Przetarg w dniu 03.08.2022r. ul. Szpitalna”, najpóźniej do dnia 29 lipca 2022r. na rachunek 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007.


Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości. W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków.


Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. podatek od nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na dzierżawionym terenie, ewentualnym ubezpieczeniem nieruchomości.


Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój 125) tel. (29) 743 77 17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl.


 


                                                                                                                                              Burmistrz Wyszkowa


Grzegorz Nowosielski