Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Liczba odwiedzających: 701
Zam. 07.03.2022r., godz. 14:34
Wyszków, dnia 03.03.2022 r.

PGN.6831.160.2021

INFORMACJA
O ZAMIARZE DOKONANIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM


Burmistrz Wyszkowa, działając na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze dokonania podziału nieruchomości nr 1064 o pow. 0,3802 ha, położonej w Wyszkowie o nieuregulowanym stanie prawnym.

Z art. 97 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami wynika, że podziału nieruchomości można dokonać z urzędu, jeżeli jest on niezbędny do realizacji celów publicznych.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 celem publicznym w rozumieniu w/w ustawy jest między innymi wydzielanie gruntów pod drogi publiczne.

Na podstawie wskazanych wyżej przepisów uzasadnione jest wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie podziału nieruchomości położonej w Wyszkowie oznaczonej numerem ewidencyjnym 1064, bowiem podział służy do realizacji celu publicznego, jakim jest wydzielenie działek pod drogi publiczne.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, powinny w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Wyszkowie ( pokój 129 ) z dokumentami niezbędnymi do udowodnienia swoich praw.