Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych działek położonych przy ulicach: Na Skarpie, Pułtuskiej, Wspólnej, Leśnej, Towarowej, Słonecznej oraz Letniskowej oraz o prz

Liczba odwiedzających: 649
Zam. 09.12.2021r., godz. 13:54
Ogłoszenie

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych działek położonych przy ulicach: Na Skarpie, Pułtuskiej, Wspólnej, Leśnej, Towarowej, Słonecznej oraz Letniskowej oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w planu.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr XXXIX/441/21 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 2 grudnia 2021r. zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/423/21 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych działek położonych przy ulicach: Na Skarpie, Pułtuskiej, Wspólnej, Leśnej, Towarowej, Słonecznej oraz Letniskowej.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące PLANU.

Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków w terminie od dnia 13.12.2021r. do dnia 11.01.2022r.
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Wyszkowa.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 oraz w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych działek położonych przy ulicach: Na Skarpie, Pułtuskiej, Wspólnej, Leśnej, Towarowej, Słonecznej oraz Letniskowej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, pok. 131 w godzinach: od 10.00 do 14.00 i składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków w terminie od dnia 13.12.2021r. do dnia 11.01.2022r.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Wyszkowa.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Szczegółowy zakres opracowania projektu planu przedstawia załącznik graficzny do uchwały
Nr XXXIX/441/21 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 2 grudnia 2021r. dostępny na stronie internetowej Rady Miejskiej w Wyszkowie link:
http://wyszkow.esesja.pl/zalaczniki/155248/uchwalaxxxix44121_1507381.pdf
Zasadność przystąpienia do sporządzenia planu zawiera dział VI analizy do niniejszej uchwały link: http://wyszkow.esesja.pl/zalaczniki/155248/analiza_1471068.pdf
Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim
w Wyszkowie dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski