Dzierżawa nieruchomości, ul. Białostocka

Liczba odwiedzających: 671
Zam. 18.11.2021r., godz. 11:36
Wyszków, dn. 18.11.2021r.

BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na dzierżawę części działki nr 4212/1 o powierzchni 140m2 położonej w Wyszkowie przy ul. Białostockiej z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zielenią. Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 70,00zł netto miesięcznie (wadium 20,00zł), okres dzierżawy 06.12.2021r. do 06.12.2024r.

Termin poprzedniego przetargu: 18.11.2021 r.

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu
3 grudnia 2021r. o godz. 11.00
w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 130).

Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kwocie podanej w nawiasie, z adnotacją: „Przetarg w dniu 03.12.2021r. ul. Białostocka”, najpóźniej do dnia 29 listopada 2021r. na rachunek 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007.

Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości. W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków.

Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. podatek od nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na dzierżawionym terenie, ewentualnym ubezpieczeniem nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój 130) tel. (29) 743 77 06. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl.


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski