Dzierżawa nieruchomości ul. Józefa Poniatowskiego

Liczba odwiedzających: 458
Zam: 08.11.2021r., godz. 09.47
Wyszków, dn. 08.11.2021r.

BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę części działki nr 4938 o pow. 1500m2 położonej w Wyszkowie przy ul. Józefa Poniatowskiego z przeznaczeniem pod parking - pow. 100m2 i pod tereny zielone - 1400m2 . Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 1.000,00zł netto miesięcznie (wadium 150,00zł) – okres dzierżawy od 25.11.2021r. do 24.11.2024r.
UWAGA: Na działce znajdują się naniesienia niebędące własnością gminy, nie są przedmiotem przetargu. Przedmiotowe naniesienia będą usunięte przez dotychczasowego dzierżawcę w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 22 listopada 2021r. o godz. 1300 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 130).
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kwocie podanej w nawiasie, z adnotacją „Przetarg w dniu 22.11.2021r. ul. Józefa Poniatowskiego”, najpóźniej do dnia 17 listopada 2021r. na rachunek 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007.
Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości. W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków.
Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. podatek od nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na dzierżawionym terenie, ewentualnym ubezpieczeniem nieruchomości.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój 125) tel. (29) 743 77 17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski