„Kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Rybienko Nowe poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne”

Liczba odwiedzających: 528Tytuł projektu: „Kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Rybienko Nowe poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne”

Beneficjent: Gmina Wyszków

Całkowita wartość zadania: 44 003,00 zł

Wysokość dofinansowania: 10 000,00 zł

Okres realizacji projektu: czerwiec - wrzesień 2021r.


Zadanie pn. „Kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Rybienko Nowe poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.

„MIAS MAZOWSZE 2021” jest inicjatywą mającą na celu zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez udzielanie przez Województwo Mazowieckie wsparcia finansowego gminom wiejskim i miejsko-wiejskim z terenu Mazowsza, realizującym zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego sołectwa reprezentowanego przez Zebranie Wiejskie i/lub Radę Sołecką.

Inicjatywa ma na celu promowanie działań stymulujących m.in. wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, efektywne wykorzystanie potencjałów obszarów wiejskich oraz promowanie działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego oraz poczucia tożsamości regionalnej i narodowej.

W ramach zadania w miejscowości Rybienko Nowe wymieniono 79 szt. starych lamp rtęciowych, sodowych na nowe energooszczędne oprawy LED.