Dzierżawa nieruchomości (ul. Ratuszowa)

Liczba odwiedzających: 519
Zam. 22.04.2021r., godz. 15:07
Wyszków, dn. 22.04.2021r.


BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na dzierżawę części działek nr 4752/3, 4752/6 i 4761/1 o łącznej powierzchni 63m2 położonych w Wyszkowie przy ul. Ratuszowej z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny – wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 378,00zł netto miesięcznie (wadium 60,00zł),
okresy dzierżawy:
- od 01.06.2021r. do 31.10.2021r.,
- od 01.04.2022r. do 31.10.2022r.,
- od 01.04.2023r. do 31.10.2023r.

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 18 maja 2021r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 130).
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kwocie podanej w nawiasie, z adnotacją: „Przetarg w dniu 18.05.2021r. ul. Ratuszowa”, najpóźniej do dnia 13 maja 2021r. na rachunek 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007.

Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości. W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków.

Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. podatek od nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na dzierżawionym terenie, ewentualnym ubezpieczeniem nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój 130) tel. (29) 743 77 06. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski