Dzierżawa nieruchomości (ul. Sowińskiego)

Liczba odwiedzających: 581
Zam. 19.04.2021r., godz. 13:51
Wyszków, dn. 19.04.2021r.


BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na dzierżawę części działki nr 4829/12 o pow. 30 m2 położonej w Wyszkowie przy ul. Generała Józefa Sowińskiego z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny – wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 200,00 zł netto miesięcznie (wadium 30,00 zł) – okres dzierżawy od 06.05.2021 r. do 30.09.2021 r.

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 5 maja 2021 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 130).

Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kwocie podanej w nawiasie, z adnotacją „Przetarg w dniu 5 maja 2021 r. ul. Sowińskiego”, najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2021 r. na rachunek bankowy nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007.

Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości. W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków.

Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. podatek od nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na dzierżawionym terenie, ewentualnym ubezpieczeniem nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój nr 125) tel. (29) 743 77 17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl.

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski