Anna Osowiecka

Liczba odwiedzających: 2253
Naczelnik Wydziału Finansowo-BudżetowegoNaczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego odpowiada za:
- opracowywanie projektu budżetu Gminy z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych i uchwały rady w zakresie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej,
- przekazywanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- opracowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz przekazanie: Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania oraz Radzie,
- nadzór nad opracowywaniem przez jednostki i zakłady budżetowe rocznych planów finansowych oraz monitorowanie ich realizacji,
- sporządzanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania finansowego,
- sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego,
- prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy,
- sporządzanie bilansu jst, bilansów łącznych i bilansu skonsolidowanego ,
- nadzór finansowy nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi, w szczególności poprzez udział w prowadzonych kontrolach finansowych, monitoring realizacji dochodów i wydatków, analizę składanych przez jednostki sprawozdań.
- prowadzenie rachunkowości budżetowej Urzędu jako jednostki budżetowej,
- przekazywanie i rozliczanie dotacji i środków dla jednostek budżetowych i jednostek gospodarki pozabudżetowej,
- przekazywanie dotacji i rozliczanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom zaliczanym i nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,

Kontakt:
tel.: 29 743 77 66
e-mail: anna.osowiecka@wyszkow.pl