Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Stacja telekomunikacyjna nadawczo-odbiorcza WA-0264 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania

Liczba odwiedzających: 223
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm., zwanej dalej Kpa) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm., zwanej dalej ustawą ooś) w związku z art. 49 Kpa Burmistrz Wyszkowa zawiadamia strony, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Stacja telekomunikacyjna nadawczo-odbiorcza WA-0264 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania, usytuowana nadziałce nr ew. 1960/6 w Kamieńczyku".
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Wyszkowa.
Na podstawie art. 106 § 2 Kpa organ prowadzący postępowanie wystąpił o wydanie opinii

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub braku takiego obowiązku do: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Z treścią wniosku i jego załącznikami można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wyszkowie Aleja Róż 2, pokój 129, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 800-1600. Jednocześnie informuję o możliwości korzystania z innych form komunikacji z urzędem: poczty elektronicznej czy platformy ePUAP.
Zgodnie z art. 9 i art. 10 § 1 Kpa stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 37 § 1 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1. Nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1.
2. Postępowanie jest prowadzone dłużej niż to niezbędne do załatwienia sprawy.
Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Wyszkowa.
W myśl art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (za dzień publicznego ogłoszenia przyjmuje się 15 stycznia 2021 r.).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.wyszkow.pl (w panelu Polecamy, zakładce Gospodarka Nieruchomościami/Ochrona Środowiska), w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce Inne dokumenty/Informacja o środowisku) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie (Aleja Róż 2) oraz w miejscowości Kamieńczyk.

BURMISTRZ
GRZEGORZ NOWOSIELSKI