Wydłużenie termin wyłożenia do publicznego wglądu projektu MPZP Wyszkowa dla wybranych terenów położonych przy ulicach: Komisji Edukacji Narodowej, Tadeusza Kościuszki, Towarowej – etap II

Liczba odwiedzających: 806
Zam. 05.01.2021r., godz. 08:55
Burmistrz Wyszkowa
województwo mazowieckie

OGŁOSZENIE

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym Burmistrz Wyszkowa wydłuża termin wyłożenia do publicznego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych terenów położonych przy ulicach: Komisji Edukacji Narodowej, Tadeusza Kościuszki, Towarowej – etap II, dla działek nr 2606/1, 2606/2, 2622/2, 2605/17, ¬2605/18, 2731, 2732, 2734, 2727, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716/1, 2716/2, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 6166/1, 6166/2, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2605/5, 2605/6, 2605/7, 2605/8, 2605/9, 2605/10, 2605/11, 2605/12, 2605/13, 2605/14, 2605/15, 2605/16, 2605/2 położonych przy ul. Komisji Edukacji Narodowej, działek nr 4831/9, 4832/4, 4833/2, 4834/1, 4834/2, 4835/2, 4836/2, 4837/2, 4847/4, 4847/6, 4847/7, 4848/2, 4848/3, 4838/5, 4838/1, 4838/4, 4839/10, 4839/6, 4839/5, 4840/5, 4849/1, 4850/6, 4850/3, 4850/4, 4851/6, 4851/4, 4851/3, 4852/5, 4852/2, 4852/3, 4853/3, 4853/2, 4853/5, 4844/2, 4854, 4845/5, 4845/7, 4845/3, 4846/4, 4855/3 położonych przy ul. Tadeusza Kościuszki oraz działek nr 1226, 1227, 1228 położonych przy ulicy Towarowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2020 r.,poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały nr XI/115/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2019r. zmieniająca uchwałę Nr IX/94/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych terenów położonych przy ulicach: Komisji Edukacji Narodowej, Przemysłowej, Zakolejowej, Stefana Okrzei, Tadeusza Kościuszki, Towarowej, Pułtuskiej, Świętojańskiej wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uchwały nr XXIII/263/20 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia
10 września 2020r. w sprawie etapowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych terenów położonych przy ulicach: Komisji Edukacji Narodowej, Przemysłowej, Zakolejowej, Stefana Okrzei, Tadeusza Kościuszki, Towarowej, Pułtuskiej, Świętojańskiej, zawiadamiam
o wyłożeniu projektu planu dla działek nr 2606/1, 2606/2, 2622/2, 2605/17, 2605/18, 2731, 2732, 2734, 2727, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716/1, 2716/2, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 6166/1, 6166/2, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2605/5, 2605/6, 2605/7, 2605/8, 2605/9, 2605/10, 2605/11, 2605/12, 2605/13, 2605/14, 2605/15, 2605/16, 2605/2 położonych przy ul. Komisji Edukacji Narodowej, działek nr 4831/9, 4832/4, 4833/2, 4834/1, 4834/2, 4835/2, 4836/2, 4837/2, 4847/4, 4847/6, 4847/7, 4848/2, 4848/3, 4838/5, 4838/1, 4838/4, 4839/10, 4839/6, 4839/5, 4840/5, 4849/1, 4850/6, 4850/3, 4850/4, 4851/6, 4851/4, 4851/3, 4852/5, 4852/2, 4852/3, 4853/3, 4853/2, 4853/5, 4844/2, 4854, 4845/5, 4845/7, 4845/3, 4846/4, 4855/3 położonych przy ul. Tadeusza Kościuszki oraz działek nr 1226, 1227, 1228 położonych przy ulicy Towarowej w dniach od 14 października 2020r. do 25 lutego 2021r.
(z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, pok. 131 w godzinach: od 10.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona
w dniu 25 lutego 2021 r., w Sali Konferencyjnej (parter) Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, początek o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu – zgodnie z art. 8c tej ustawy – należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) bez potrzeby opatrywania uwagi podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (dotyczy osób posiadających e-dowód) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2021 r. do Burmistrza Wyszkowa w Kancelarii Urzędu, na jego adres lub adres e-mail gmina@wyszkow.pl.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Wyszkowa.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 8c przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca lutego 2021r. do Burmistrza Wyszkowa w Kancelarii Urzędu lub na jego adres. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres składającego, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Wyszkowa.
Uwaga powinna być opatrzona tytułem, ze wskazaniem, czy dotyczy projektu planu miejscowego czy prognozy oddziaływania na środowisko. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:- o prognozie oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych działek położonych przy ulicach: Komisji Edukacji Narodowej, Przemysłowej, Zakolejowej, Stefana Okrzei, Tadeusza Kościuszki, Towarowej, Pułtuskiej, Świętojańskiej – etap II.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 cyt. ustawy, w/w projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

BURMISTRZ WYSZKOWA
GRZEGORZ NOWOSIELSKI