Adam Mróz

Liczba odwiedzających: 3342
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Bezpieczeństwa


Naczelnik Wydziału Inwestycji i Bezpieczeństwa odpowiada za sprawy:
- organizowania i prowadzenia procesu inwestycyjnego,
- przygotowywania wniosków o wszczęcie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektami umów,
- kontroli i koordynacja przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie zgodności z umową i dokumentacją projektową,
- sporządzania sprawozdań z przebiegu i realizacji inwestycji,
- zlecania i koordynacji prac projektów i realizacja zadań inwestycyjnych wymagających pozwolenia na budowę z zakresu funduszu sołeckiego,
- stałej współpracy z jednostkami zewnętrznymi t.j. Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Gospodarstwem Wody Polskie w sprawach   dotyczących realizowanych zadań,
- zarządzania kryzysowego,
- ochrony przed powodzią,
- ochrony przeciwpożarowej.

Kontakt:
tel.: 29 743 77 34
e-mail: adam.mroz@wyszkow.pl