Nieruchomość do dzierżawy (ul. Sowińskiego)

Liczba odwiedzających: 581
Zam: 22.10.2020r., godz. 08.32
BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę części działki nr 3558/6 o pow. 20 m2, położonej w Wyszkowie przy ul. Generała Józefa Sowińskiego z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności w kiosku gastronomicznym –wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 200,00 zł netto miesięcznie (wadium 50,00 zł) – okres dzierżawy od 09.11.2020r. do 31.10.2023r. z koniecznością usytuowania obiektu zgodnie z wizualizacją nr 1 lub nr 2, dostępną w tut. Urzędzie, pokój nr 125 w terminie nie później niż do 01.01.2021r. W przypadku niedostosowania się do powyższego Burmistrz Wyszkowa zastrzega sobie
prawo do unieważnienia przetargu i rozwiązania umowy dzierżawy.

Uwaga: Naniesienia znajdujące się na działce nie są własnością gminy i nie są przedmiotem przetargu. Zostaną one usunięte przez dotychczasowego dzierżawcę w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 6 listopada 2020 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 126 A - sala ślubów). 

Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kwocie podanej w nawiasie, z adnotacją ”Przetarg w dniu 6 listopada 2020r. ul. Sowińskiego”, najpóźniej do dnia 3 listopada 2020r. na rachunek bankowy nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007. Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości. W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków. Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. podatek od nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na dzierżawionym terenie,ewentualnym ubezpieczeniem nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój nr 125) tel. (29) 743 77 17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl.

BURMISTRZ WYSZKOWA
Grzegorz Nowosielski