Nieruchomość do dzierżawy (ul. Sowińskiego)

Liczba odwiedzających: 631
Zam: 2.03.2020r., godz. 08.23
BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę części działki nr 3558/6 o pow. 30 m2, położonej w Wyszkowie przy ul. Generała Józefa Sowińskiego z przeznaczeniem pod sprzedaż owoców i warzyw – wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 200,00 zł netto miesięcznie (wadium 50,00 zł) – okres dzierżawy od 20.03.2020 r. do 28.02.2023 r. z koniecznością usytuowania obiektu zgodnie z wizualizacją nr 1 lub nr 2, dostępną w tut. Urzędzie, pokój nr 125 w terminie nie później niż do 01.05.2020r. W przypadku niedostosowania się do powyższego Burmistrz Wyszkowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu i rozwiązania umowy dzierżawy.
Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 19 marca 2020 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 126 A - sala ślubów).
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kwocie podanej w nawiasie, z adnotacją ”Przetarg w dniu 19 marca 2020 r. ul. Sowińskiego”, najpóźniej do dnia 13 marca 2020 r. na rachunek bankowy nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007.
Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości. W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków.
Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. podatek od nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na dzierżawionym terenie, ewentualnym ubezpieczeniem nieruchomości.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój nr 125) tel. (29) 743 77 17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl.