Nieruchomość do dzierżawy (ul. Sowińskiego 3558/6)

Liczba odwiedzających: 735
Zam: 14.10.2019r., godz. 9.41
BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę części działki nr 3558/6 o pow. 20 m2, położonej w Wyszkowie przy ul. Generała Józefa Sowińskiego z przeznaczeniem pod kiosk gastronomiczny - wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 120,00 zł netto miesięcznie (wadium 20,00 zł) – okres dzierżawy od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r.
Uwaga: Naniesienia znajdujące się na działce nie są własnością gminy i nie są przedmiotem przetargu. Zostaną one usunięte przez dotychczasowego dzierżawcę w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 126 A- sala ślubów).
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kwocie podanej w nawiasie, z adnotacją „Przetarg w dniu 30.10.2019r. ul. Sowińskiego”, najpóźniej do dnia 24 października 2019 r. na rachunek bankowy nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007.
Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości. W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków.
Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. podatek od nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na dzierżawionym terenie, ewentualnym ubezpieczeniem nieruchomości.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój nr 125) tel. (29) 743 77 17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl.