Grzegorz Nowosielski

Liczba odwiedzających: 15981
Burmistrz Miasta


Burmistrz Wyszkowa od 2002 roku, ur. 10 grudnia 1973 roku w Wyszkowie, prawnik, samorządowiec, manager, działacz społeczny zasłużony dla przemian demokratycznych w Polsce i rozwoju samorządności. Absolwent
Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (1999), podyplomowych studiów z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2007) oraz zarządzania projektami także na SGH (2009), absolwent „Szkoły liderów”.
Pracę zawodową rozpoczął w 2000 roku w p.p.u.p Poczta Polska – Centralny Zarząd Poczty Polskiej w Warszawie. Od 2002 roku burmistrz Wyszkowa, po raz pierwszy po 1989 roku wybrany na tę funkcję głosami mieszkańców, nieprzerwanie pełni tę funkcję przez pięć samorządowych kadencji (2002-2006, 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023) – dwukrotnie wybierany w pierwszej turze głosowania.
Grzegorz Nowosielski już od lat dziewięćdziesiątych pozostawał aktywny w życiu publicznym, był członkiem komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP oraz wyborów samorządowych. W 2000 roku wybrany został przewodniczącym Zarządu Osiedla nr 4 w Wyszkowie, pełnił tę funkcję do 2004 roku. Wieloletni samorządowiec i burmistrz Wyszkowa, pod jego kierownictwem Gmina Wyszków zdobyła wiele cennych wyróżnień samorządowych, znajdując się m.in. w złotej setce polskich samorządów, zdobywając Srebrny Laur Związku Miast Polskich . 

Burmistrz jest kierownikiem Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.
Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Wydaje akty kierownictwa wewnętrznego w formie: zarządzeń, pism okólnych, poleceń służbowych.
Do wyłącznej kompetencji Burmistrza należy w szczególności:
- kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
- składanie jednoosobowych oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem oraz udzielanie pełnomocnictw w tym zakresie,
- dokonywanie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności między swojego Zastępcę, Sekretarza i Skarbnika,
- wykonywanie uchwał Rady oraz przedkładanie na sesje sprawozdań z działalności pomiędzy sesjami, zwoływanymi w trybie art. 20 ust. 1 ustawy oraz raportu o stanie Gminy,
- prowadzenie gospodarki finansowej Gminy.

Pod bezpośrednim nadzorem Burmistrza pozostają również:
- Wydział Inwestycji i Bezpieczeństwa
- Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami,
- Wydział Rozwoju,
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnictwa,
- Wydział Ochrony Środowiska,
- Audytor wewnętrzny,
- Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych, Pełnomocnik Ochrony.

Burmistrz przyjmuje interesantów we wtorki po wcześniejszym umówieniu się.

Kontakt przez Sekretariat Urzędu Miejskiego w Wyszkowie:

tel.: 29 742-42-01
fax: 29 742-42-09
e-mail: gmina@wyszkow.pl