Wnioski o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego

Data: 21.10.2019 r., godz. 15.11    632
W związku z rozwojem Naszej Gminy a zarazem racjonalizacją kosztów gospodarczych, finansowych i społecznych, Burmistrz Wyszkowa zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców do składania wniosków o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.
Dbając o racjonalizacje kosztów wynikających z uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego, (w szczególności na wydatki związane z wykupem gruntów na cel publiczny głównie pod drogi publiczne), Rada Miejska w Wyszkowie w roku 2017 podjęła uchwałę w sprawie aktualności planów zagospodarowani przestrzennego.

W dokumencie Rada Miejska przyjęła następujące założenia: „Z uwagi na stan opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków oraz skutki finansowe z nich wynikające, nie należy w najbliższych trzech latach przystępować do opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego, gdzie zostaną wyznaczone nowe tereny pod zabudowę wskazane w studium przyjętym uchwałą. Zmianie powinny podlegać tereny już przeznaczone pod zabudowę w ramach dostosowania do warunków przestrzeni przyległych oraz przepisów prawa.”
W związku z tak podjętymi rozstrzygnięciami przez organ prawodawczy Naszej Gminy, Burmistrz Wyszkowa prosi wszystkich zainteresowanych o składnie wniosków o zmianę planu w zakresie zmiany parametrów zabudowy lub korektę rodzaju zabudowy dla terenów które takich zmian zgodnie z Państwa oczekiwaniami wymagają.
Wnioski o zmianę planu będą weryfikowane i uwzględniane w zakresie zmian parametrów zabudowy jednorodzinnej, zmian jakie muszą być dokonane z uwagi na zmianę przepisów lub zmianę profilu prowadzonej działalności obecnie chcemy zająć się zmianami planów, które przyniosą gminie i mieszkańcom zamierzony efekt w strukturze gospodarczej lub społecznej. 

Każdy Państwa wniosek o zmianę planu zostanie rozpatrzony indywidualnie w oparciu o założenia, jakie wynikają ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz z ograniczeń przepisów odrębnych, które są niezależne od wnioskodawcy czy też Burmistrza – sporządzającego projekty planów.

Chcemy Państwu dać możliwości wskazania rozwiązań projektowych, jakie widzielibyście Państwo na terenie swoich nieruchomości ale chcemy też wskazać Państwu poprzez rzetelne odpowiedzi w jakim zakresie możemy mówić o zmianach. Wskażemy Państwu wachlarz możliwości rozwiązań planistycznych, uwzględniając przy tym ograniczenia oraz strukturę z jakich te ograniczenia wynikają.

Proszę potraktować naszą prośbę jako pewien rodzaj indywidualnych dyskusji nad konkretnymi rozwiązaniami tak, aby dalszy kierunek Państwa decyzji, czy to w zakresie budowy domu jednorodzinnego, czy też w zakresie rozwoju działalności gospodarczej tej istniejącej i tej projektowanej, odbywał się w sposób świadomy i wyprzedzający założenia na najbliższą dekadę. Będzie to materiał zarówno dla Nas, tworzących te przepisy, ale przede wszystkim dla Państwa, jako dla czynnika tworzącego strukturę społeczno-gospodarczą Naszej Gminy.