Oświadczenie Burmistrza Wyszkowa

Data: 18.10.2019 r., godz. 15.30    927
Oświadczenie Burmistrza Wyszkowa w sprawie wniosku o budowę zakład przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Szanowni Państwo,


inicjatywa przedsiębiorcy, który wnioskuje o budowę spalarni zawsze budzi emocje i spotyka się z niechęcią mieszkańców wybranej lokalizacji. Nikt nie chce mieć takiego sąsiedztwa, zwłaszcza dziś, kiedy jakość życia odgrywa tak istotne znaczenie. Nie inaczej jest w naszym mieście, rozumiem więc Państwa emocje, niechęć i sprzeciw.


Nie zabiegaliśmy o takiego inwestora w Wyszkowie i wolelibyśmy, aby wybrał inną lokalizację, niż nasze miasto. Musimy jednak uszanować jego prawo do wnioskowania o uruchomienie procedury środowiskowej i przeprowadzenia jej zgodnie z prawem i należytą starannością. Jesteśmy na początku procedury administracyjnej i żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły. Niestety, ustawodawca nie przewidział możliwości wydania decyzji odmownej jedynie na podstawie sprzeciwu mieszkańców.


Temat jest bardzo trudny społecznie i wolałbym, aby w naszej dzielnicy przemysłowej pojawiały się mniej kontrowersyjne i trudne do zaakceptowania przez mieszkańców przedsiębiorstwa – bo przemysł sam w sobie jest nam jako miastu potrzebny do jego rozwoju. Oczywiście dziś wśród priorytetów społecznych jakość życia mieszkańców stoi wyżej, niż tworzenie nowych miejsc pracy, ale sądzę, ze warto tutaj szukać równowagi. Naszym priorytetem jest rozwój gminy, ale rozumiany także jako podnoszenie jakości życia jej mieszkańców.


Rozumiem obawy mieszkańców i uważnie się w nie wsłuchuję. Trwa procedura wnioskowana przez przedsiębiorcę i przeprowadzimy ją z pełną starannością i dbałością o każdy szczegół. To procedura, w której uzgodnienia i opinie wydają także inne podmioty, jak choćby Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie czy Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, one również będą się tej sprawie przyglądać. Decyzja w sprawie budowy spalarni należeć będzie do Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Starosty Powiatowego w Wyszkowie. Osobiście nie jestem zwolennikiem jej lokowania w Wyszkowie, ale moje osobiste zdanie nie może mieć wpływu na
decyzję administracyjną.

Grzegorz Nowosielski

Burmistrz Wyszkowa