Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środ. do MPZP

Data: 03.01.2020 r., godz. 08.08    1090
Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do MPZP miasta Wyszkowa
PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
miasta Wyszkowa dla wybranych terenów położonych przy ulicach: Serockiej, Kasztanowej, Świętojańskiej oraz Alei Marszałka J. Piłsudskiego.
(Uchwała Nr XVII/181/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2019r.)

1. PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), w szczególności art. 55 ust. 3, który określa zakres Podsumowania.

2. USTALENIA ZAWARTE W PROGNOZIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:
Obowiązek przeprowadzenia postępowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dalej też SOOŚ) dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej plan miejscowy), nakłada Art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081), zwany dalej też ustawą OOŚ. W zakres postępowania SOOŚ wchodzi opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko (dalej Prognoza) skutków realizacji dokumentu planistycznego. Szczegółowy zakres merytoryczny prognozy określa art. 51 ustawy OOŚ.
Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie został uzgodniony w trybie art. 53 ustawy OOŚ z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wyszkowie.
Celem planu miejscowego było ustalenie zasad przeznaczenia i zagospodarowania terenu, wskaźników oraz zasad zagospodarowania, ochrona interesów mieszkańców, unikania konfliktów przestrzennych, poprawy stanu ładu przestrzennego oraz zachowania podmiejskiego charakteru tej części miasta, z uwagi na fakt, że podlega ona w ostatnim czasie silnej presji inwestycyjnej. Natomiast głównym celem prognozy jest ustalenie potencjalnych skutków realizacji ustaleń planu na poszczególne komponenty środowiska. W opisie uwzględniono przewidywane oddziaływanie, w tym pozytywne i negatywne, bezpośrednie i pośrednie, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe, a także ewentualne oddziaływania wtórne lub skumulowane. Ocena możliwości wystąpienia danych skutków środowiskowych dokonana została na podstawie aktualnego stanu środowiska i zaplanowanych zmian w zagospodarowaniu. Aktualny stan środowiska określono i oceniono na podstawie opracowania ekofizjograficznego i wyników wizji terenowej. Ponadto w Prognozie znajduje się analiza istniejących i ewentualnych problemów ochrony środowiska. Ustalenia zawarte w Prognozie zostały uwzględnione w przyjętym planie miejscowym.
W przyjętym planie miejscowym, ustalono następujące przeznaczenie terenów oraz ich symbole:
1. MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2. MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług;
3. RM – tereny zabudowy zagrodowej;
4. UOP – teren zabudowy usług publicznych;
5. US – teren usług sportu i rekreacji;
6. R – teren rolny;
7. ZR – tereny zieleni nieurządzonej;
8. ZL – tereny lasów;
9. WS – teren wód stojących;
10. W – tereny rowów melioracyjnych;
11. E – teren infrastruktury technicznej, elektroenergetyka;
12. KDL – teren drogi publicznej klasy drogi lokalnej;
13. KDD – teren drogi publicznej klasy drogi dojazdowej;
14. KDW - tereny dróg wewnętrznych.
W prognozie stwierdzono, że w planie wprowadzono szereg zapisów, które przyczyniają się do ochrony zasobów środowiskowych oraz kształtowania przestrzeni zharmonizowanej z otoczeniem. Ponadto przedstawiono w niej rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko oraz wykazano brak konieczności poszukiwania rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie planu miejscowego.
Prognoza wykazała, iż proponowane zapisy planu miejscowego uwzględniają zasadę zrównoważonego rozwoju.

3. OPINIE WŁAŚCIWYCH ORGANÓW:
Właściwymi organami, zgodnie z Art. 57 i Art. 58 ustawy OOŚ są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim.
Burmistrz Wyszkowa skierował do obu organów pismo z dnia 25.07.2019 r., znak PGN.6721.3.2019 w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla części obrębu geodezyjnego Gulczewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W odpowiedzi na pismo Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie zaopiniował pozytywnie projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych (pismo z dn. 04.09.2019 r., znak: ZS.743.263.2019MS1). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał opinie bez uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (pismo z dn.19.08.2019r., znak WOOŚ-I.410.470.2019.MM).

4. ZGŁOSZONE UWAGI I WNIOSKI:
Zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, została zapewniona możliwość udziału społeczeństwa w przeprowadzonym postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko.
Ogłoszenie i obwieszczenie z dnia 04.03.2019r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostały opublikowane odpowiednio w prasie lokalnej (Kurier Wyszkowa), na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej. Wnioski do planu miejscowego mogły być składane w terminie od dnia 06 marca do dnia 05 kwietnia 2019 r. W ustalonym terminie wpłynęły 2 wnioski do projektu Planu.
Społeczeństwo uzyskało możliwość zapoznania się z dokumentami: projektem planu miejscowego oraz prognozą oddziaływania na środowisko do projektu planu miejscowego w trakcie ich wyłożenia do publicznego wglądu. W tej sprawie Burmistrz Wyszkowa wystosował w dniu 10 września 2019r. obwieszczenie/ogłoszenie o terminie wyłożenia dokumentów do publicznego wglądu i trybie składania uwag. Społeczeństwo mogło się zapoznać z projektem w dniach od 18 września do 18 października 2019 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się w dniu 17 października 2019 r. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 04 listopada 2019 r. została zgłoszona 4 uwaga. Uwagi dotyczyła zmiany parametrów zabudowy dla terenu oznaczonego w planie PU3. Nie zgłoszono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi zostały rozpatrzone zarządzeniem nr 258/2019 Burmistrza Wyszkowa z dnia 25listopada 2019 r.

5. WYNIKI POSTĘPOWANIA TRANSGRANICZNEGO, O ILE ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE:
Prognoza określa, że w wyniku realizacji ustaleń planu nie wystąpi oddziaływanie transgraniczne. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie zostało przeprowadzone.

6. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE METOD I CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEPROWADZANIA MONITORINGU SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ DOKUMENTU:
Jedynym z narzędzi analizy skutków realizacji i postanowień planu miejscowego jest analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy przeprowadzana przez burmistrza – na podstawie art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu. Analiza powinna być wykonana przynajmniej raz podczas kadencji rady miasta. Z tą samą częstotliwością wykonywana byłaby analiza skutków realizacji postanowień planu miejscowego.
Biorąc pod uwagę wymagania w zakresie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stwierdzić należy, iż społeczeństwu zapewniono pełny udział w dokonywanych czynnościach, a tym samym sporządzony projekt planu miejscowego wypełnia normę wynikającą z art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081).