Ogłoszenie o naborze na Partnera do projektów

Data: 28.03.2024 r., godz. 14.58    156
Gmina Wyszków na podstawie Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) ogłasza otwarty nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektów w ramach Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 celem wsparcia uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych w Gminie Wyszków.