Pomoc finansowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Data: 15.02.2024 r., godz. 08.50    631
Na terenie Gminy Wyszków rozpoczęła działalność powołana przez Burmistrza Wyszkowa Komisja ds. ustalenia szkód i szacowania strat w gospodarstwach domowych powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, spowodowanych wystąpieniem wód z koryta rzeki Bug i rzeki Liwiec.

Na terenie Gminy Wyszków rozpoczęła działalność powołana przez Burmistrza Wyszkowa Komisja ds. ustalenia szkód i szacowania strat w gospodarstwach domowych powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, spowodowanych wystąpieniem wód z koryta rzeki Bug i rzeki Liwiec.


Obecnie na terenie objętym ww. zdarzeniami, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie przeprowadzają wywiady środowiskowe w celu ustalenia potrzeb w zakresie udzielenia finansowej pomocy doraźnej (zasiłku celowego). 


Jeżeli na podstawie wywiadu środowiskowego zostanie ustalone, że poszkodowanym należy udzielić pomocy na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, konieczne będzie oszacowanie wysokości szkód w budynku/lokalu mieszkalnym. 


Przez budynek mieszkalny rozumie się także budynek gospodarczy, służący zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, w szczególności budynek inwentarski (tj. budynek przeznaczony, na przykład do hodowli niewielkiej liczby zwierząt gospodarskich, mający na celu pozyskiwanie żywności na własne potrzeby). 


Pomoc nie przysługuje w przypadku innego przeznaczenia budynku gospodarczego,  np. w ramach działalności rolniczej na cele produkcji rolnej, przeznaczonej do sprzedaży rynkowej lub związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym wykorzystywanych, jako np. garaże, lokale usługowe, itp. ). Pomoc nie przysługuje również na remont/odbudowę budynku/lokalu innego, niż budynek/lokal mieszkalny np. budynek w budowie, dom rekreacyjny i letniskowy.


 


Ważne!


 


Powyższa pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej, czyli właściciela  lub innej osoby dysponującej tytułem prawnym do nieruchomości lub z urzędu – złożony nie później niż  w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej.


Wnioski osoby uprawnione mogą składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wyszkowie – pokój 145, bądź do protokołu - w trakcie wywiadu środowiskowego.


Bezpośrednich informacji udziela:


- Ośrodek Pomocy Społecznej nr tel. 29 742-40-97,


- Urząd Miejski w Wyszkowie nr tel. 29 743-77-24.