Projekt listy uprawnionych do najmu lokali mieszkalnych w 2024 r.

Data: 23.11.2023 r., godz. 11.50    321
Projekt listy uprawnionych do najmu lokali mieszkalnych w 2024 r.

Wyszków, dnia 09.11.2023 r.


OGŁOSZENIE


Zgodnie z uchwałą Nr XXX/374/21 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 4165) oraz uchwały Nr XXXVII/419/21 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 września 2021 r. zmieniającej uchwałę Nr XXX/374/21 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 8651), zostały zakończone prace nad tworzeniem projektu listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych w 2024 r.        


Zaopiniowany przez Społeczną Komisję Mieszkaniową projekt listy jest do wglądu, dla osób ubiegających się o najem lokali mieszkalnych, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnictwa (pokój 112).


Uwagi i zastrzeżenia można składać do Burmistrza Wyszkowa w ciągu 30 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia w prasie lokalnej oraz wywieszenia informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.