Przypominamy o konieczności zamieszczania tabliczek z numerami porządkowymi

Data: 26.11.2019 r., godz. 11.19    170
W związku z pojawiającymi się sygnałami o utrudnieniach w zlokalizowaniu posesji na terenie wsi Olszanka przypomina się mieszkańcom o konieczności zamieszczania tabliczek z numerem porządkowym na budynku czy ogrodzeniu posesji.
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych muszą umieścić w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczkę z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego, zamieszcza się również nazwę ulicy a w miejscowościach posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości. 

W dniu 28 grudnia 2018 r. Rada Miejska w Wyszkowie przyjęła Uchwałę Nr III/29/18 w sprawie nadania nazw: „Główna”, „Boczna”, „Północna”, „Południowa”, „Zachodnia”, „Żytnia” i „Szmaragdowa” ulicom położonym w miejscowości Olszanka. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 31 grudnia 2018 r., poz. 13357. 

O zmianach adresów właściciele nieruchomości ujawnieni w ewidencji gruntów i budynków zostali powiadomieni pisemnie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.