Wszystkie dane uzyskane poprzez niniejszą ankietę posłuża opracowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wyszków. Przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu i nie będą udostepniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.
benzyna
LPG
diesel
bio-diesel

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wykonawcą - BSiPP "Ekometria" sp. z o.o.; Orfeusza 2; 80-299 Gdańsk;
Pani Mariola Fijołek lub Daniel Kaldonek - 58-301-42-51; www.ekometria.com.pl

Dziękujemy za wypełnienie Ankiety!