Ogłoszenie o piątym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP miasta Wyszkowa

Liczba odwiedzających: 783
(Zam: 05.09.2019 r., godz. 09.15)
OGŁOSZENIE
o piątym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla działek położonych w kwartale ulic 11 Listopada, Pułtuskiej, Generała Józefa Sowińskiego i Ratuszowej, dla działek położonych między ulicami 11 Listopada, Pułtuskiej i Generała Józefa Sowińskiego, dla działek nr 2621/12, 2621/13, 2621/14, 2621/15, 2621/16, 2621/17, 2621/18, 2621/19, 2621/20, 2621/21, 2621/22, 2621/23, 2621/24, 2621/10, 2622/1, 2624/1 położonych pomiędzy ulicą Szpitalną i Komisji Edukacji Narodowej, dla działek nr 2425/9, 2425/10 położonych przy ulicy Jutrzenki, dla działek nr 2439/6, 2439/5 położonych przy ulicy Zapole, dla działki nr 2599 położonej przy ulicy 3 Maja, dla wybranych działek położonych przy ulicy Złotych Kłosów, dla wybranych działek położonych przy ulicy 3 Maja oraz Szlacheckiej, dla działek nr 4872/1, 4872/4, 4871/5 położonych przy Alei Róż, dla części ulicy Świętojańskiej oraz dla wybranych działek położonych przy ulicy Leśnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Wyszkowie XLIII/431/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych działek położonych przy ulicach: 11 Listopada, Pułtuskiej, Generała Józefa Sowińskiego, Ratuszowej, Komisji Edukacji Narodowej, Szpitalnej, Zapole, Złotych Kłosów, 3 Maja oraz Alei Róż, uchwały Nr XLVI/467/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr XLIII/431/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych działek położonych przy ulicach: 11 Listopada, Pułtuskiej, Generała Józefa Sowińskiego, Ratuszowej, Komisji Edukacji Narodowej, Szpitalnej, Zapole, Złotych Kłosów, 3 Maja oraz Alei Róż, zawiadamiam o czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych działek położonych przy ulicach: 11 Listopada, Pułtuskiej, Generała Józefa Sowińskiego, Ratuszowej, Komisji Edukacji Narodowej, Szpitalnej, Zapole, Złotych Kłosów, 3 Maja oraz Alei Róż wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 września 2019 r. do 16 października 2019 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, pok. 131 w godzinach: od 10.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 16 października 2019 r., w Sali Konferencyjnej (parter) Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, początek o godz. 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu – zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy – należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2019 r. do Burmistrza Wyszkowa w Kancelarii Urzędu lub na jego adres.
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Wyszkowa.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2019 r. do Burmistrza Wyszkowa w Kancelarii Urzędu lub na jego adres. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres składającego, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Wyszkowa.
Uwaga powinna być opatrzona tytułem, ze wskazaniem, czy dotyczy projektu planu miejscowego czy prognozy oddziaływania na środowisko.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych działek położonych przy ulicach: 11 Listopada, Pułtuskiej, Generała Józefa Sowińskiego, Ratuszowej, Komisji Edukacji Narodowej, Szpitalnej, Zapole, Złotych Kłosów, 3 Maja oraz Alei Róż,
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 cyt. ustawy, w/w projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.