Nieruchomość do dzierżawy (ul. Szpitalna)

Liczba odwiedzających: 755
16.08.2019 r., godz. 08.50
BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę części działki nr 5786/2 o pow. 365m2 położonej w Wyszkowie przy ul. Szpitalnej z przeznaczeniem na zagospodarowanie zielenią – wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 182,50zł netto miesięcznie (wadium 50,00zł) – okres dzierżawy od 29.08.2019r. do 31.07.2022r.
Uwaga: Naniesienia znajdujące się na działce, nie są własnością gminy nie są przedmiotem przetargu. Zostaną one usunięte przez dotychczasowego dzierżawcę w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 126A – sala ślubów).
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kwocie podanej w nawiasie z adnotacją: „Przetarg w dniu 28.08.2019r. ul. Szpitalna”, najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2019r. na rachunek 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007.
Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości. W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków.
Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. podatek od nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na dzierżawionym terenie, ewentualnym ubezpieczeniem nieruchomości.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój 125) tel. (29) 743 77 17.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl