Patronat Burmistrza

Liczba odwiedzających: 9908
PATRONAT HONOROWY Burmistrza W trosce o Państwa wygodę przygotowaliśmy projekt wniosku do Burmistrza Wyszkowa z prośbą o patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym wydarzenia. Zachęcamy do skorzystania z niego.


Aby ubiegać się o patronat honorowy lub zgodę na udział Burmistrza w komitecie honorowym należy:


1. Czytelnie wypełnić wniosek do Burmistrza Wyszkowa z prośbą o patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym wydarzenia.

2. Dostarczyć kompletny wniosek do Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przynajmniej na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski złożone po tym terminie mogą zostać nierozpatrzone.

Wniosek można dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

- wysłać listownie na adres: Urząd Miejski w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków;

- przesłać pocztą elektroniczną na adres: e-mail: gmina@wyszkow.pl;

- złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, pok. nr 145.


Ogólne warunki udzielania patronatu lub udziału Burmistrza w komitecie honorowym:

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu, ani zgodą Burmistrza na udział w komitecie honorowym. Organizator, w odpowiedzi na złożony wniosek, otrzyma pisemną odpowiedź zawierającą zgodę lub też odmowę udzielenia patronatu honorowego lub udziału Burmistrza w komitecie honorowym.

Objęcie patronatu nad przedsięwzięciem lub zgoda Burmistrza na udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego dla wnioskodawcy, ani osobistego udziału Burmistrza w imprezie.

O patronat honorowy lub udział Burmistrza w komitecie honorowym mogą się ubiegać główni organizatorzy przedsięwzięć.

Organizator, który otrzymał zgodę na patronat honorowy lub na udział Burmistrza w komitecie honorowym, jest zobowiązany do:

- dostarczenia dla Burmistrza zaproszenia na to wydarzenie;

- zamieszczenia herbu Gminy Wyszków oraz informacji o patronacie honorowym lub udziale Burmistrza w komitecie honorowym danego wydarzenia we wszystkich oficjalnych materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących tego przedsięwzięcia;

- umieszczenia na stronie internetowej organizatora linka do strony Gminy Wyszków -
www.wyszkow.pl;

- przesłania informacji o planowanym przebiegu przedsięwzięcia, na adres promocja@wyszkow.pl, minimum na 7 dni przed jego rozpoczęciem, w celu ewentualnego wykorzystania na stronie internetowej www.wyszkow.pl.

- przesłania, po zakończeniu wydarzenia objętego patronatem Burmistrza, na adres promocja@wyszkow.pl, zdjęć oraz wszystkich materiałów informacyjnych (wyników, list osób nagrodzonych, etc.) - najpóźniej do godz. 12. w dniu po zakończeniu wydarzenia.


ODEBRANIE PATRONATU honorowego lub rezygnacja Burmistrza z udziału w komitecie honorowym może nastąpić w przypadku:

- prowadzenia przez organizatora lub uczestnika imprezy działań o charakterze promocyjnym, dotyczących konkretnych produktów, usług czy firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla nich Burmistrza;

- lobbingowego charakteru przedsięwzięcia.