Informacja o konieczności zawarcia umowy przez letników

Liczba odwiedzających: 1632
W celu dalszej poprawy czystości w gminie przypominamy, że właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, które nie są wykorzystywane do zamieszkiwania, tylko w celu czasowego przebywania w związku z wypoczynkiem zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem (z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Wyszków.

Właściciele wymienionych nieruchomości zobowiązani są wobec powyższego do indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Wyszków.

Uzasadnienie z podstawą prawną:
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy oraz zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania.

W związku z powyższym przypominamy o konieczności zawarcia umów na wywóz odpadów komunalnych.

Przedstawiamy wykaz firm prowadzących odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wyszków. Pełen wykaz firm dostępny jest również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.