2021 r.

Liczba odwiedzających: 509

Ludność (stan na 31.12.2021 r.)
Liczba ludności Wyszkowa – 26 384 zameldowanych na pobyt stały i czasowy
Liczba ludności gminy (sołectwa łącznie) – 12 992 zameldowanych na pobyt stały i czasowy.


 


Urząd Stanu Cywilnego w Wyszkowie uprzejmie informuje: w 2021 roku sporządzono:


AKTÓW URODZEŃ              - 1170 


AKTÓW MAŁŻEŃSTW       -  265


AKTÓW ZGONU            –  655                 


                                                                                                                               


Natomiast w samym mieście i gminie Wyszków:


- urodziło się 419 dzieci w tym 227 chłopców i 192 dziewczynki.


- zmarło 428 osób


 


Spośród 1170 sporządzonych aktów urodzeń:  529 dla dziewczynek, 563 dla chłopców,  78 to rejestracja szczególna, czyli akty urodzenia dla osób urodzonych za granicą.


W roku 2021 roku przed kierownikiem USC zostało złożonych  215 oświadczeń o uznaniu ojcostwa dziecka.


 


Najczęściej nadawane imiona wśród:


 


 CHŁOPCÓW:                                            DZIEWCZYNEK:                                                               


1.      Antoni 38                                      Zofia 35


2.      Franciszek 30                                Zuzanna 28


3.      Aleksander 29                                Laura 21, Marcelina 21, Alicja 21, Lena 21                          


4.      Jakub 23, Wojciech 23                   Pola 20


5.      Ignacy 22                                       Julia, Maja 19


6.      Szymon 21, Mikołaj 21                  Oliwia 15


7.      Stanisław 17 Marcel 17 Jan 17      Wiktoria 14


8.      Tymon 16                                       Aleksandra 13, Amelia 13, Maria 13, Łucja 13


9.      Wiktor 15                                        Blanka 12, Hanna 12


 


Najrzadziej nadawane imiona wśród chłopców to między innymi Jędrzej, Remigiusz, Bartłomiej,  Kamil a wśród dziewczynek: Monika, Dominika, Martyna, Sonia.


 


MAŁŻEŃSTWA:


Spośród 265 małżeństw:


- 30 to małżeństwa zawierane za granicą w takich krajach jak: Ukraina, Niemcy, Szwecja, Francja, Tanzania Zanzibar, Białoruś, Wielka Brytania


- 11 małżeństw zawarli w tut. USC obywatele innych państw: Algierii , Ukrainy , Białorusi , Gwinea Bissau, Izraela, Indii, Wietnamu.


- 101 to małżeństwa zawarte przed Kierownikiem USC (co stanowi 38,11% ogólnej liczby małżeństw), 7 z nich to śluby poza lokalem USC.


W rejestrze stanu cywilnego odnotowano 75 rozwodów.


 


ZGONY:


Spośród 655 zgonów –  8  nastąpiło za granicą w:  Niemcy, Grecja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwecja.


 


W 2021 roku :


- z ważnych względów w trybie administracyjnym zmiany nazwiska lub imienia dokonało 38 osób.


- wydanych zostało 6705 odpisów aktów stanu cywilnego oraz 1631 zaświadczeń ( między innymi: zaświadczenia o stanie cywilnym, do ślubu konkordatowego, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, potwierdzające uznanie ojcostwa, o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego, o nadanym numerze PESEL).


- do aktów naniesionych zostało 545 wzmianek i 2798 przypisków.


- dokonano przeniesienia z ksiąg papierowych do rejestru stanu cywilnego 7242 aktów.


 


W roku 2021 zorganizowaliśmy uroczystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego dla par, które obchodziły swój jubileusz w 2020 roku. Odznaczonych zostało 58 par małżeńskich.