„Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych – etap II”

Liczba odwiedzających: 266


Tytuł projektu: „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych – etap II”

Beneficjent: Gmina Wyszków

Stan: Projekt w trakcie realizacji

Planowany okres realizacji projektu: 17.03.2020r. – 30.09.2022r.

Całkowita wartość zadania: 1 161 293,25 PLN

Wysokość dofinansowania: 743 849,13 PLN

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe”, Typ projektów: „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych”.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i poszerzenie oferty kulturowej regionu poprzez poprawę stanu zachowania i funkcjonalności zabytkowego Parku oraz stworzenie nowej oferty edukacyjno – kulturalnej. Przedmiotowy projekt obejmuje prace modernizacyjne i renowacyjne, które mają na celu zahamowanie procesu degradacji niezagospodarowanej części zabytkowego parku poprzez nadanie mu nowych funkcji przy jednoczesnym utrwaleniu jego walorów historycznych.


W ramach projektu na terenie parku planuje się utworzenie 3 stref:

  • STREFA „GOSPODARCZEGO WYSZKOWA” - w ramach tej strefy na odrestaurowanym murku powstaną tablice z QR kodami zawierające ciekawostki nt. historii wyszkowskiego przemysłu, pozyskane również od mieszkańców (wraz z ich digitalizacją). Wzdłuż alejek usytuowane zostaną nieduże rzeźby wiewiórek z brązu i każda z nich będzie posiadała charakterystyczny element związany z historycznymi przedsiębiorstwami. Dwa z nich funkcjonujące do dzisiaj: Huta Szkła jako Ardagh Glass i FSO-ZZN Wyszków jako Quad Graphics, będą czynnie uczestniczyły w realizacji projektu. Na zakończenie realizacji projektu, w zależności od tego jak ciekawe materiały nt. historii gospodarczego Wyszkowa uda się zebrać w trakcie realizacji projektu, planuje się organizację wystawy prezentującej zebrane materiały w Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik” oraz organizację konferencji prasowej, podczas której przedstawione zostaną efekty przedmiotowego projektu.
  • STREFA „JERZEGO RÓŻYCKIEGO” - obejmuje wykonanie makiety z brązu, przedstawiającej budynek szkoły do której uczęszczał J. Różycki wraz z przedstawieniem go w wirtualnej rzeczywistości.
  • STREFA ZDROWIA - w ramach tej strefy planuje się budowę tężni solankowej wraz z elementami małej architektury parkowej.

Uzupełnieniem w/w działań będzie przebudowa zdegradowanych alejek i montaż elementów małej architektury. Ponadto, zamontowany zostanie infokiosk, w którym dostępne będą wszystkie informacje dot. poszczególnych stref oraz informacje nt. fauny i flory zabytkowego parku. Planuje się również budowę toalety publicznej i montaż kamer monitoringu. Projekt promowany będzie w ponadregionalnym radiu „Nadzieja”.