Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczania masy odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Liczba odwiedzających: 223
Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczania masy odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1. Osiągnięty przez Gminę Wyszków w 2020r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
62,98%

2. Osiągnięty przez Gminę Wyszków w 2020r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne
100%

3. Osiągnięty przez Gminę Wyszków w 2020r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
1,05%