2018 r.

Liczba odwiedzających: 1185
Liczba ludności Wyszkowa na 31.12.2018 r. – 26 726 zameldowanych na pobyt stały i czasowy

Liczba ludności gminy (sołectwa łącznie) – 12 575 zameldowanych na pobyt stały i czasowy.

W 2018 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wyszkowie wpisano do rejestru stanu cywilnego:

AKTÓW URODZEŃ - 1464

AKTÓW MAŁŻEŃSTW - 282

AKTÓW ZGONU - 484.

Natomiast w samym mieście i gminie Wyszków urodziło się 470 dzieci
(3 dzieci więcej w stosunku do roku ubiegłego) w tym 243 chłopców i 227 dziewczynek.


U R O D Z E N I A

Spośród 1464 urodzeń w 2018 roku wpisanych do rejestru stanu cywilnego 47 urodzeń, miało miejsce poza granicami RP. Akty pochodziły z niżej wymienionych państw:
1. Ukraina 3
2. USA 1
3. Wielka Brytania 16
4. Peru 2
5. Holandia 2
6. Białoruś 3
7. Hiszpania 1
8. Luksemburg 1
9. Belgia 1
10. Meksyk 1
11. Norwegia 2
12. Kazachstan 1
13. Włochy 3
14. Szwajcaria 1
15. Finlandia 1
16. Francja 2
17. Grecja 1
18. Irlandia 3
19. Litwa 1
20. Niemcy 1.

W 2018 roku zostało złożonych 264 oświadczeń dotyczących uznania ojcostwa dziecka przed kierownikiem USC.

MAŁŻEŃSTWA

Wśród 282 małżeństw 11 zawartych było za granicą w takich krajach jak:
1. Wielka Brytania 2
2. Włoszech 2
3. USA 2
4. Białoruś 2
5. Hiszpania 1
6. Norwegia 1
7. Tunezja 1
Natomiast w tutejszym USC zawarło ślub 6 obcokrajowców z Ukrainy (2 osoby), Rosji, Białorusi, Francji, Meksyku.
Udzielono 3 ślubów poza lokalem USC. Przed kierownikiem USC zawartych było 70 małżeństw, co stanowi 25,93 % ogólnej liczby zawartych małżeństw. W rejestrze stanu cywilnego odnotowanych było 87 rozwodów - dotyczy tylko małżeństw zawieranych w Wyszkowie.

ZGONY
Spośród 484 zgonów - 3 nastąpiły w Wielkiej Brytanii, USA i Francji.

Najczęściej nadawane imiona:

Antoni 35 Zuzanna 40
Szymon 34 Alicja 33
Aleksander 34 Zofia 32
Jan 31 Julia 31
Marcel 31 Lena 29

W 2018 roku 59 par małżeńskich otrzymało od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale za długoletnie pożycie małżeńskie tzw. "Złote gody". Odznaczenia w imieniu Prezydenta wręczył Burmistrz Wyszkowa. Natomiast 14 par obchodziło "diamentowe gody", tj. 60-lecie małżeństwa.

W 2018 roku z ważnych względów w trybie administracyjnym zmiany imienia lub nazwiska dokonało 25 osób.