Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Liczba odwiedzających: 229
Obwieszczenie Burmistrza Wyszkowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku myjni samochodowej dla samochodów ciężarowych oraz myjni dla samochodów osobowych
Wyszków, dnia 29 marca 2021 r.

BURMISTRZ WYSZKOWA
ALEJA RÓŻ 2
07-200 WYSZKÓW

PGN.6220.5.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm., zwanej dalej Kpa) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) w związku z art. 49 Kpa Burmistrz Wyszkowa zawiadamia strony, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego budowie budynku myjni samochodowej dla samochodów ciężarowych oraz myjni dla samochodów osobowych. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce o nr ew. 6454 w Wyszkowie.

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Wyszkowa.

Jednocześnie informuję, że organ prowadzący postępowanie wystąpił o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub braku takiego obowiązku do: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z treścią wniosku i jego załącznikami można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wyszkowie Aleja Róż 2, pokój 129, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 800-1600. Jednocześnie informuję o możliwości korzystania z innych form komunikacji z urzędem: poczty elektronicznej czy platformy ePUAP.

Zgodnie z art. 9 i art. 10 § 1 Kpa stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 37 § 1 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1. Nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1.
2. Postępowanie jest prowadzone dłużej niż to niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Wyszkowa.
W myśl art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (za dzień publicznego ogłoszenia przyjmuje się 7 kwietnia 2021 r.).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.wyszkow.pl (w panelu Polecamy, zakładce Gospodarka Nieruchomościami/Ochrona Środowiska), w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce Inne dokumenty/Informacja o środowisku) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.


Burmistrz
Grzegorz Nowosielski