Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4418N na odcinku Rybno-Gulczewo

Liczba odwiedzających: 198
Wyszków, dnia 17 marca 2021 r.
BURMISTRZ WYSZKOWA
ALEJA RÓŻ 2
07-200 WYSZKÓW
PGN.6220.17.2020
OBWIESZCZENIE

Burmistrz Wyszkowa, działając na podstawie:
- art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, zwanej dalej ustawą ooś), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, zwanej dalej Kpa), zawiadamia strony postępowania,
- art. 85 ust. 3 ustawy ooś podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 17 marca 2021 r. wydał decyzję znak PGN.6220.17.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4418N na odcinku Rybno-Gulczewo.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym m.in. opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wyszkowie Aleja Róż 2 pokój 129, tel. 29 743 77 74, od poniedziałku do piątku, w godzinach 800-1600. Jednocześnie informuję o możliwości korzystania z innych form komunikacji z urzędem: poczty elektronicznej czy platformy ePUAP.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (za dzień publicznego ogłoszenia przyjmuje się 18 marca 2021 r.).
Na przedmiotową decyzję przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Wyszkowa w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzję uważa się za doręczoną.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.wyszkow.pl (w panelu Polecamy, zakładce Gospodarka Nieruchomościami/Ochrona Środowiska), w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce Inne dokumenty/Informacja o środowisku) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie (Aleja Róż 2) i w miejscu planowanej inwestycji.

Z up. BURMISTRZA
Iwona Kozon
Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami