Obwieszczenie przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418N na odcinku Rybno-Gulczewo"

Liczba odwiedzających: 227
Zam: 02.02.2021r., godz. 09.31
OBWIESZCZENIE

Burmistrz Wyszkowa działając na podstawie art. 9 i 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
zawiadamia, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418N na odcinku Rybno-Gulczewo” strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, a także wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.
Z treścią wniosku, jego załącznikami oraz zebraną dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wyszkowie Aleja Róż 2, pokój 129, od poniedziałku do piątku, w godzinach 800-1600. Jednocześnie informuję o możliwości korzystania z innych form komunikacji z urzędem: poczty elektronicznej czy platformy ePUAP.
Zgodnie z art. 9 i art. 10 § 1 Kpa stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyszkowie Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, na adres e-mail: gmina@wyszkow.pl lub korzystając z platformy ePUAP, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia tj. do dnia 25 lutego 2021 r. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez organ prowadzący postępowanie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (za dzień publicznego ogłoszenia przyjmuje się 4 lutego 2021 r.).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane Stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.wyszkow.pl (w panelu Polecamy, zakładce Gospodarka Nieruchomościami/Ochrona Środowiska), w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce Inne dokumenty/Informacja o środowisku) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie (Aleja Róż 2) i w miejscu planowanej inwestycji.

Z up. BURMISTRZA
Iwona Kozon
Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami