2020 r.

Liczba odwiedzających: 1632
Ludność (stan na 31.12.2020 r.)
Liczba ludności Wyszkowa – 26 554 zameldowanych na pobyt stały i czasowy
Liczba ludności gminy (sołectwa łącznie) – 12 876 zameldowanych na pobyt stały i czasowy.

Urząd Stanu Cywilnego w Wyszkowie uprzejmie informuje, że w 2020 roku w tutejszym urzędzie sporządzonych zostało:

AKTÓW URODZEŃ - 1246 (586 dla dziewczynek, 660 dla chłopców)

AKTÓW MAŁŻEŃSTW – 246

AKTÓW ZGONU – 615Dla porównania w roku 2019 sporządzonych było:

Akty urodzeń - 1284
Akty małżeństw - 285
Akty zgonów - 491
Dla porównania w roku 2018 sporządzonych było:

Akty urodzeń - 1464
Akty małżeństw - 282
Akty zgonów - 484


Natomiast w samym mieście i gminie Wyszków:
- urodziło się 436 dzieci (20 dzieci mniej w stosunku do roku ubiegłego) w tym 260 chłopców i 176 dziewczynek.
- zmarły 403 osoby

Spośród 1246 zarejestrowanych urodzeń 53 to dzieci urodzone za granicą w takich krajach jak: Norwegia 6, Ukraina 7, Wielka Berytania 14, Belgia 2, Irlandia 5, Jordania 1, Niemcy 5, Hiszpania 2, Szwecja 2, Białoruś 5, Wietnam 2, Kamerun 1, Luksemburg 1, Turcja 1.

W roku 2020 roku przed kierownikiem USC zostało złożonych 199 oświadczeń o uznaniu ojcostwa dziecka.

Najczęściej nadawane imiona wśród:

CHŁOPCÓW: DZIEWCZYNEK:
1. Aleksander 42 Julia 37
2. Antoni 39 Zuzanna 29
3. Jakub 28 Maja 25
4. Jan 28 Lena 22
5. Franciszek 26 Iga 21
6. Mikołaj 25 Zofia 21
7. Marcel 23 Alicja 18
8. Stanisław 21 Marcelina 18
9. Kacper 21 Hanna 16

Najrzadziej nadawane imiona wśród chłopców: Kornel, Bartłomiej, Ernest, Józef ; wśród dziewczynek: Klaudia, Malina, Elżbieta, Dorota.

MAŁŻEŃSTWA

Spośród 246 małżeństw:
- 12 zawartych zostało za granicą w takich krajach jak: Ukraina, Niemcy, Meksyk, Jordania, Francja, Białoruś, Wielka Brytania
- 4 małżeństwa zawarli w tut. USC obywatele polscy z obywatelami innych państw a mianowicie z obywatelami: Ukrainy 3, Afganistanu 1
- 90 ślubów cywilnych, czyli małżeństw zawartych przed Kierownikiem USC (co stanowi 36,6% ogólnej liczby małżeństw), 8 z nich to śluby poza lokalem.
W rejestrze stanu cywilnego odnotowano 64 rozwody.
ZGONY
Spośród 615 zgonów – 5 nastąpiło za granicą w: Norwegia, Dania, Francja, Holandia.


W 2020 roku :
- z ważnych względów w trybie administracyjnym zmiany nazwiska lub imienia dokonało 14 osób.

- wydanych zostało 6554 odpisy aktów stanu cywilnego oraz 1674 zaświadczenia ( między innymi: zaświadczenia o stanie cywilnym, do ślubu konkordatowego, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, potwierdzające uznanie ojcostwa, o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego, o nadanym numerze PESEL).

- do aktów naniesionych zostało 407 wzmianek i 5273 przypiski.

- dokonano przeniesienia z ksiąg papierowych do rejestru stanu cywilnego 6514 aktów. W bazie pozostało do przeniesienia 97131 aktów.