Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowo-usługowego z częścią biurowo - socjalną wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce w Wyszkowie

Liczba odwiedzających: 221
Zam: 20.01.2021r., godz. 15.29
OBWIESZCZENIE

Burmistrz Wyszkowa, działając na podstawie:
• art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm., zwanej dalej ustawą ooś), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamia strony postępowania,
• art. 85 ust. 3 ustawy ooś podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 20 stycznia 2021 r. wydał decyzję znak PGN.6220.11.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowo-usługowego z częścią biurowo - socjalną wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1312/21, przy Alei Marszałka J. Piłsudskiego 109 w Wyszkowie,.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym m.in. opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wyszkowie Aleja Róż 2 pokój 129, tel. 29 743 77 74, od poniedziałku do piątku, w godzinach 800-1600. Jednocześnie informuję o możliwości korzystania z innych form komunikacji z urzędem: poczty elektronicznej czy platformy ePUAP.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (za dzień publicznego ogłoszenia przyjmuje się 21 stycznia 2021 r.).
Na przedmiotową decyzję przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Wyszkowa w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzję uważa się za doręczoną tj. do 18 lutego 2021 r.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.wyszkow.pl (w panelu Polecamy, zakładce Gospodarka Nieruchomościami/Ochrona Środowiska), w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce Inne dokumenty/Informacja o środowisku) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie (Aleja Róż 2) i w miejscu planowanej inwestycji.