Elżbieta Gąska

Liczba odwiedzających: 1905
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych


Wyszkowianka od urodzenia. Absolwentka Wydziału Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Zawodowo od zawsze związana z administracją – od 1983 roku pracowała w Urzędzie Skarbowym w Wyszkowie, a od 2000 roku Urząd Miejski w Wyszkowie - podatki. Zainteresowania: medycyna, kino. 

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych odpowiada za:
- ustalanie i pobór podatków i opłat lokalnych – w zakresie nieprzypisanym do innych wydziałów – tj. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportu, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – naliczanie i drukowanie decyzji, pokwitowań odbiorów i dowodów wpłat dla poszczególnych obszarów,
- prowadzenie ewidencji analitycznej podatków i opłat lokalnych w zakresie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów (przerachowań) - księgowanie wpłat, przypisów i odpisów,
- kontrolę spłaty należności podatków i terminowe wszczynanie postępowań zmierzających do przymusowego ściągania należności – wystawianie upomnień i wezwań do zapłaty,
- prowadzenie egzekucji administracyjnej i sądowej – wystawianie tytułów wykonawczych, przekazywanie do organów egzekucyjnych celem realizacji, aktualizowanie tytułów wykonawczych,
- prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej – wyliczanie pomocy publicznej, wystawianie zaświadczeń, prowadzenie rejestrów zaświadczeń.
- rozpatrywanie podań o ulgi, obniżki, odroczenia terminu płatności i umorzenia z tytułu zobowiązań pieniężnych, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych – prowadzenie pełnej procedury administracyjnej w tym zakresie.


Kontakt:
tel.: 29 743 77 20
e-mail: elzbieta.gaska@wyszkow.pl