Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji zakładu uzdatniania stłuczki szklanej przy ul. Zakolejowej w Wyszkowie

Liczba odwiedzających: 215
Zam: 14.01.2021r., godz. 09.31
Burmistrz Wyszkowa, działając na podstawie:
- art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm., zwanej dalej ustawą ooś), w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamia strony postępowania,
- art. 85 ust. 3 ustawy ooś podaje do publicznej wiadomości,
że 7 stycznia 2021 r. wydał decyzję znak PGN.6220.9.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji zakładu uzdatniania stłuczki szklanej przy ul. Zakolejowej w Wyszkowie.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym m.in. opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wyszkowie Aleja Róż 2 pokój 129, tel. 29 743 77 74, od poniedziałku do piątku, w godzinach 800-1600. Jednocześnie informuję o możliwości korzystania z innych form komunikacji z urzędem: poczty elektronicznej czy platformy ePUAP.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (za dzień publicznego ogłoszenia przyjmuje się 13 stycznia 2021 r.).
Na przedmiotową decyzję przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Wyszkowa w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzję uważa się za doręczoną.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.wyszkow.pl (w panelu Polecamy, zakładce Gospodarka Nieruchomościami/Ochrona Środowiska), w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce Inne dokumenty/Informacja o środowisku) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie (Aleja Róż 2) i w miejscu planowanej inwestycji.

Z up. BURMISTRZA
Iwona Kozon
Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami