Sławomir Cieślak

Liczba odwiedzających: 2552
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
     


Absolwent Politechniki Warszawskiej, ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował m.in. w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Budownictwa oraz w bankowości. Zainteresowania: fotografia, turystyka górska, muzyka. 

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych odpowiada za sprawy związane z:
- zakładaniem, prowadzeniem i likwidacją (przekształcaniem) publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w tym nadawanie pierwszego statutu zakładanym placówkom oraz ustalanie sieci publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, a także określanie granic ich obwodów,
- nadzorowaniem procesu rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych,
- koordynowanie zadań związanych z dotacjami udzielonymi z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne,
- sprawowaniem nadzoru nad funkcjonowaniem przedszkoli i szkół w zakresie określonym przez ustawę Prawo Oświatowe,
- nadzorem i organizacją doradztwa metodycznego na terenie Gminy.
- sporządzaniem kompleksowych informacji o stanie realizacji zadań oświatowych,
- prowadzeniem spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi,
- propagowaniem programów i kampanii edukacyjnych, wychowawczych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim,
- współpracą z organami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami, instytucjami, jednostkami organizacyjnymi Gminy i innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie zadań wynikających z prowadzenia publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół,
- udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy,
- koordynowaniem działań związanych z Młodzieżową Radą Miejską, w tym przygotowywanie wyborów do MRM,
- realizacją zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii oraz integracją społeczną osób uzależnionych,
- prowadzeniem całości spraw związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej i Promocji,
- przygotowywaniem oferty Gminnego Punktu Promocji Zdrowia i Profilaktyki Zdrowotnej w zakresie wykonywanych zadań,
- obsługą zadań gminnych w zakresie wynikającym z Narodowego Programu Zdrowia oraz Narodowego i Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
- koordynowaniem i obsługą gminnego programu „Wyszkowska Karta Rodziny” oraz innych lokalnych programów wspierających mieszkańców Gminy.
- obsługą programów i dotacji centralnych przeznaczonych na cele społeczne, w tym ich rozliczanie – Karta Dużej Rodziny.

Kontakt:
tel.: 29 743 77 43
e-mail: slawomir.cieslak@wyszkow.pl