Ewa Kuchta

Liczba odwiedzających: 2469
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji
  

Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a także podyplomowe studia z zakresu Europejskiego Prawa Samorządowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od roku 2003 pracowała w Wydziale Ogólnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, gdzie zajmowała się sprawami związanymi z działalnością gospodarczą. Posiada umiejętności w zakresie analizowania przepisów prawnych, rozpatrywania spraw na gruncie przepisów prawnych oraz łatwego nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Prywatną część swego życia poświęca rodzinie – mężowi i trójce dzieci. Wolne chwile spędza czytając książki.

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji odpowiada za:
- przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodu osobistego,
- współpracę z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW, organami policji, urzędami centralnymi, urzędami konsularnymi oraz samorządami gminnymi w zakresie dowodów osobistych.
- ewidencję ludności - przyjmowanie zgłoszeń: pobytu stałego, pobytu czasowego, wymeldowania z miejsca pobytu stałego, wymeldowania z miejsca pobytu czasowego, wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
- przygotowywanie danych dotyczących zasięgów terytorialnych okręgów wyborczych i stałych obwodów głosowania dla właściwego komisarza wyborczego,
- prowadzenie rejestru wyborców oraz jego aktualizacja,
- sprawy administracyjno-gospodarcze,
- prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu i spraw kancelaryjnych,
- realizację zadań wynikających z ustaw: prawo o zgromadzeniach, o bezpieczeństwie imprez masowych, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - w zakresie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych

Kontakt:
tel.: 29 743 77 02
e-mail: ewa.kuchta@wyszkow.pl