Nieruchomość do dzierżawy (ul. Prosta)

Liczba odwiedzających: 521
Zam: 17.12.2020r., godz. 12.59
BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę części działki nr 3520/2 o pow. 10 m2, położonej w Wyszkowie przy ul. Prostej z przeznaczeniem pod kiosk handlowy – wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 200,00 zł netto miesięcznie (wadium 40,00 zł) – okres dzierżawy od 05.01.2021 r. do 31.12.2023 r. z koniecznością usytuowania obiektu zgodnie z wizualizacją nr 1 lub nr 2, dostępną w tut. Urzędzie, pokój nr 125 w terminie nie później niż do 28.02.2021r. W przypadku niedostosowania się do powyższego Burmistrz Wyszkowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu i rozwiązania umowy dzierżawy.
Uwaga: Naniesienia znajdujące się na działce nie są własnością gminy i nie są przedmiotem przetargu. Zostaną one usunięte przez dotychczasowego dzierżawcę w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 4 stycznia 2021 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 126 A- sala ślubów).
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kwocie podanej w nawiasie, z adnotacją ”Przetarg w dniu 4 stycznia 2021 r. ul. Prosta”, najpóźniej do dnia 29 grudnia 2020 r. na rachunek bankowy nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007.
Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości. W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków.

Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. podatek od nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na dzierżawionym terenie, ewentualnym ubezpieczeniem nieruchomości.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój nr 125) tel. (29) 743 77 17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl.

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski